Zápis do první třídy 2023

V souladu s § 36 odst.4 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon) stanovuje ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mikulášovice, příspěvková organizace

TERMÍN ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ

12. 4. 2023

Kritéria pro přijetí:

 • nenaplněná kapacita
 • přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči

Počet žáků, které je možné přijmout:

 • do 1. ročníku bude přijato nejvýše 27 žáků

Informace k zápisu:

 • Zákonní zástupci dětí přihlášených k pobytu ve spádovém obvodu Mikulášovic obdrží písemné vyzvání s informacemi o průběhu zápisu.
 • Zápis se týká dětí, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2023 šesti let.
 • Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.
 • Rodiče doručí žádost o přijetí, dotazníkprostou kopii rodného listu do školy osobně při zápisu. Nezapomeňte v dotazníku vyplnit aktuální kontakt na rodiče.
 • Při žádosti o odklad školní docházky doručí rodiče škole stejným způsobem žádost o odklad a zajistí si doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí o odkladu školní docházky jim bude předáno osobně.   
 • Při žádosti o předčasný nástup rodiče vyplní žádost o předčasný nástup a zajistí si doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa. 

Rozhodnutí o přijetí:

 • O přijetí žáků do 1. ročníku rozhodne ředitelka školy.
 • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve vestibulu základní školy, na informační nástěnce v mateřské škole a na webových stránkách školy www.zsmikulasovice.cz
 • Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
 • Kódy Vám budou sděleny současně s informacemi o průběhu zápisu (kódy si pečlivě uschovejte).
 • Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 30. 4. 2023.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě – doporučeně.

 

V Mikulášovicích 14. 3. 2023                                                 Mgr. Libuše Laláková