Zápis do první třídy pro cizince s udělenou dočasnou ochranou 2023

V souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. stanovuje ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mikulášovice, příspěvková organizace

TERMÍN ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ
PRO CIZINCE S UDĚLENOU DOČASNOU OCHRANOU  
V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

12. 4. 2023 od 16 do 17 hodin

Kritéria pro přijetí:

 • nenaplněná kapacita
 • přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti cizinci s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, kteří mají místo přechodného pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy

Počet žáků, které je možné přijmout:

 • do 1. ročníku bude přijato nejvýše 3 žáci

Informace k zápisu:

 • zápis se týká dětí, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2023 šesti let
 • rodiče doručí do školy osobně při zápisu:
 • žádost o přijetí (ke stažení na www.zsmikulasovice.cz )
 • vízový štítek nebo razítko v pasu (dítěte a zákonného zástupce)
 • prostou kopii rodného listu
 • oprávnění dítě zastupovat (pokud zastupuje dítě jiná osoba)
 • přechodný pobyt
 • O přijetí žáků do 1. ročníku rozhodne ředitelka školy.
 • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve vestibulu základní školy a na webových stránkách školy www.zsmikulasovice.cz
 • Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
 • Kódy Vám budou sděleny současně v průběhu zápisu (kódy si pečlivě uschovejte).
 • Předpokládaný termín zveřejnění přijatých je stanoven na den 30. 4. 2023.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • O přijetí vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě – doporučeně.

 

V Mikulášovicích 14. 3. 2023                                                                                                        Mgr. Libuše Laláková

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024
podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.

 

 


 

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» - освіта)
зі змінами внесеними поправкою № 20/2023 ЗБ.

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr. Libuše Laláková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2023/2024

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. / Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 12. 4. 2023

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Mikulášovice, horní budova, číslo popisné 327

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 3

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole);

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі);

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

           Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

V /м. Mikulášovicích   dne/дата 14. 3.2023                                                     Mgr. Libuše Laláková - Ředitel základní školy/ Директор початкової школи

 

Заява про зарахування дитини до початкової школи PDF [226 kB]