Školní družina

Naše školní družina je rozdělena na 2 oddělení s maximální kapacitou 27 žáků (pro každé oddělení).

 

Bc. Veronika Vondráčková

 

Bc. Martina Doležalová

Petra Jirásková

 

ORGANIZACE ČINNOSTI 

 • Provoz školní družiny je ráno od 6:00 do 7:40 a po skončení vyučování do 15:30.
 • ​Zákonní zástupci jsou tedy povinni vyzvednout své dítě nejpozději do 15:30.
   

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 • Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.
 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka, který je přihlášen k pravidelné docházce do družiny, sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Každou odchylku od těchto údajů sdělí rodiče školní družině písemně. Písemná žádost zákonného zástupce musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nelze žáka uvolnit. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině provádí rodiče také písemně.
   

OSTATNÍ INFORMACE

 • Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby.
 • Každé oddělení lze naplnit max. 27 žáky.
 • Školní družina pravidelně využívá i jiné prostory školy – tělocvičnu, školní zahradu, hudebnu, kuchyňku a učebnu počítačů. 
 • Do družiny přicházejí děti pod vedením vychovatelky, pokud některé třídy končí později, předá děti vychovatelce učitelka, která v této třídě vyučovala poslední hodinu. Vychovatelka je dále povinna odvést po skončení vyučování děti do školní jídelny a tam nad nimi zajišťovat dozor.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnosti zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 • Rodiče mohou kdykoliv navštívit školní družinu a zapojit se s dítětem do činnosti.
 • Mohou se účastnit akcí určených pro rodiče.

O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami rozdají s dostatečným předstihem vychovatelky ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni. Pokud má zájem alespoň sedm zákonných zástupců, otevře ředitel školy školní družinu i o prázdninách.

KONTAKT

Školní družina: 474 774 110

Více informací o provozu ŠD naleznete ve Vnitřním řádu ŠD 

PDF [276 kB]