Vnitřní řád Školní jídelny

Školní jídelna Mikulášovice

 
Kapacita zařízení: 250 strávníků
Pracovní doba: 06:30 hod - 15:00 hod

Zaměstnanci:

Vedoucí zařízení Hýblová Lenka
Vedoucí kuchařka Veverková Zlatica
Kuchařka Plešingrová Taťána
Kuchařka Nehněvajsová Anna
 • pro cizí strávníky je povolen vstup do ŠJ od 11:15 do 11:30 hod, tašky a svršky si mohou odložit před vstupem do jídelny na věšáky v šatně
 • strávníci zodpovídají za čistotu svých jídlonosičů

Výdej stravy:

11:35 - 12:00 hod
12:30 - 13:00 hod
13:25 - 13:45 hod
 • vstup žáků školy do jídelny je povolen pouze v doprovodu pedagogů majících dozor v jídelně
 • ovoce a dezerty jsou žáci povinni sníst v jídelně
 • začátek výdeje pokrmů je v 11:15 hod a konec je v 13:45 hod

Pravidla pro školní zaměstnance:

 • v době nemoci - nemají nárok na sníženou cenu oběda a platí plnou sumu jako cizí strávník
 • na sníženou cenu oběda má zaměstnanec nárok, pokud odpracuje na pracovišti minimálně 3 hodiny
 • mimořádná událost - dovoleno odnést si oběd v jídlonosičích
 • v době prázdnin - nemají nárok na sníženou cenu, platí plnou sumu tj. 51 Kč
 • pedagogické dozory - zajišťují dohled nad žáky po dobu oběda

Pravidla školní jídelny pro odhlášení a přihlášení obědů:

 • obědy se přihlašují den dopředu nebo ráno do 08:00 hod telefonicky na čísle: 47 47 74 111, 47 47 74 112
 • stejný postup při odhlášení obědů
 • není-li oběd odhlášen - propadá
 • školní stravování je v době prázdnin automaticky zrušeno, chce-li žák nebo zaměstnanec obědy odebírat, musí si je přihlásit

Výše poplatků:

Žáci 7- 10 let 26 Kč
Žáci 11-14 let 28 Kč
Žáci 15 let a více 29 Kč
Zaměstnanci ZŠ 35 Kč
Cizí strávníci 58 Kč

Úhrada obědů

 • obědy se platí formou složenky č. ú . 925 792 329 / 0800, vždy měsíc dopředu, v nutných případech je možno zaplatit i hotově u vedoucí zařízení
 • pokud nebudou obědy uhrazeny do konce měsíce, budou na další měsíc odhlášeny
 • termín zaplacení je k poslednímu dni předchozího měsíce

Vlastní organizace provozu - strávník si umyje ruce, vezme si tác z nerezového boxu a příbor z příborníku a odebere se k vydávacímu okénku. Zde dostane skleničku, polévku a druhé jídlo. S tácem odejde ke stolu. Nápoj si odebere z nerezové termosky. Použité nádobí odevzdá na tácu u okénka v zadní části jídelny, tam odebere příbory a talíře a dá je do připravených nádob. Prázdnou skleničku dá na určené místo.

 • strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí jídelny, dozorujícího pedagoga nebo vedoucí kuchařky
 • strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
 • případné problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí ihned u vedoucí jídelny, dozorujícímu pedagogu nebo vedoucí kuchařce
 • technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny
 • za čistotu stolů zodpovídá uklízečka
 • za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá strávník
 • úraz, nevolnost ve ŠJ hlásí strávník pedagogickému dozoru nebo vedoucí ŠJ
 • připomínky rodičů ke stravování osobně u vedoucí ŠJ
 • případnou škodu majetku ŠJ je strávník povinen uhradit provozovateli
 • s jídelním lístkem se mohou strávníci seznámit na tabuli v jídelně
 • provozní řád je vyvěšen na tabuli ve školní jídelně

 

Provozní řád sestavila: Lenka Hýblová, vedoucí ŠJ
Mikulášovice 19.2.2020
Schválila: Dagmar Kalousková, ředitelka ZŠ